Crupie - Wheels Tiago Lemos Pro - 52mm

Crupie - Wheels Tiago Lemos Pro - 52mm

€40,00Price

Crupie | Wheels | Tiago Lemos x Killah Priest (Wu Tang)

hardness: 101A
size: 52mm
Crupie's Wide Shape

Contact Patch: 19mm